Członkowie

Członkowie

obejmuje ewidencję członków oraz naliczanie i rejestrację wpłat składek

Dla kogo:

 • Organizacje, które prowadzą ewidencję członków
 • Organizacje społeczne, administracyjne, religijne, np.: stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, partie polityczne, spółdzielnie

Funkcjonalność:

Ewidencja członków

 • rejestracja danych członków w podziale na:
  • członków zwyczajnych, czyli osoby fizyczne będące członkami danej organizacji,
  • członków wspierających, czyli osoby i instytucje deklarujące wsparcie finansowe dla organizacji,
 • rejestracja danych kandydatów na członków,
 • powiązanie ewidencji członków z ewidencją kontrahentów,
 • nadawanie statusów członkom i kandydatom:
  • oczekujący na przyjęcie,
  • przyjęcie w poczet członków,
  • skreślenie z listy członków.

Ewidencja składek członkowskich

 • definiowanie zasad naliczania składek,
 • określanie indywidualnych składek dla wybranych członków,
 • okresowe naliczanie składek,
 • rejestracja wpłacanych składek,
 • kontrola nad stanem opłacenia składek,
 • ustalanie sald wpłaconych składek dla poszczególnych członków,
 • umarzanie składek.

Benefity:

 • kompleksowa ewidencja członków i wpłacanych składek,
 • automatyzacja procesu naliczania i kontroli wpływu składek członkowskich,
 • pełna informacja o aktualnej liczbie członków i ich wpłatach,
 • mniejsza pracochłonność związana z uzyskaniem danych analitycznych,
 • zarządzanie należnosciami z tytułu składek.