Niezbędnik Podatnika

PODSTAWOWE POJĘCIA:

 • Fiskalizacja – wprowadzenie urządzenia fiskalnego w tryb fiskalny na żądanie użytkownika. Jest to jednorazowe działanie mające w celu zapisania na stałe numeru NIP podatnika. Fiskalizację przeprowadza upoważniony serwis. W ciągu 7 dni zgłosić należy fiskalizację do właściwego Urzędu Skarbowego.
 • Paragon fiskalny – jest to dokument fiskalny wydrukowany przez urządzenie fiskalne i zapisany do pamięci fiskalnej. Paragon otrzymuje klient jako potwierdzenie zakupu.
 • Wydruk niefiskalny – dokument nie zawierający transakcji sprzedaży. Przed fiskalizacją jest to każdy dokument.
 • Pamięć fiskalna – to element urządzenia fiskalnego zapisujący informacje o obrocie. Pamięć fiskalna ma pojemność ok. 1830 raportów dobowych
 • Przegląd urządzenia – Przegląd urządzenia fiskalnego jest obowiązkowy ! Przeglądu dokonuje serwis upoważniony przez producenta urządzenia.
 • Raport dobowy – to raport fiskalny, który zawiera niezbędne informacje wymagane do rozliczenia podatkowego. Raport fiskalny należy wykonać po każdym dniu, w którym nastąpiła sprzedaż.
 • Raport miesięczny – to raport, który zawiera wszystkie raporty dobowe z danego miesiąca. Raport miesięczny można wykonać dopiero po faktycznym zakończeniu miesiąca.
 • Raporty czytające – to ogólne pojęcia dotyczące grupy raportów, które zezwalają na wielokrotny odczyt danych z urządzenia fiskalnego.
 • Raporty zerujące – to ogólne pojęcia dotyczące grupy raportów, które zezwalają na jednokrotny odczyt danych z urządzenia fiskalnego. Po odczycie licznik jest zerowany.

Jakie dokumenty potrzebne są przy zakupie urządzenia fiskalnego?

Należy posiadać dane firmy takie jak NIP, nazwę i adres prowadzenia działalności. Nie są potrzebne inne dodatkowe dokumenty.
Jak uzyskać zwrot pieniędzy z Urzędu Skarbowego za zakup kasy fiskalnej?Podatnicy, którzy rozpoczynają rejestrację obrotów na urządzeniu fiskalnym mają możliwość skorzystania z ulgi na zakup każdej z kas rejestrujących (koszt netto), zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Wysokość ulgi może wynosić nawet 90% jednostkowej ceny zakupu (netto), nie więcej jednak niż 700 PLN za urządzenie.
Uwaga: Ulgą nie są objęte kasy nabywane w celu wymiany starych modeli na nowe oraz instalowane dodatkowo (nie zgłoszone z pierwszą fiskalizacją).


 • Zawiadomić w formie pisemnej Urząd Skarbowy o dacie, miejscu fiskalizacji oraz urządzeniach jakie będą fiskalizowane, najpóźniej dzień przed fiskalizacją.
 • Fiskalizacja musi odbyć się w dniu jaki został podany w zgłoszeniu do urzędu.
 • W ciągu 7 dni od fiskalizacji należy zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego. Nasz serwis może zrobić to za Państwa.
 • Przedstawić w US oryginał faktury za urządzenie oraz potwierdzenie zapłaty całości.Rozliczyć wydatek w deklaracji podatkowej lub wystąpić o zwrot do Urzędu Skarbowego.
UWAGA: Aby otrzymać zwrot musisz spełnić następujące warunki:
 • Kasa nie może zostać zakupiona z dofinansowania (np. z Urzędu Pracy).
 • Konieczne jest wykonywania ustawowych przeglądów urządzenia fiskalnego przez serwis.
 • Nie można wyrejestrować urządzenia w ciągu 3 lat. Ulga może zostać wycofana.

Jaki obrót zobowiązuje do zainstalowania urządzenia fiskalnego?

Przepisy prawa nakładają obowiązek instalowania urządzenia fiskalnego na każdą osobę fizyczną i prawną prowadzącą działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży lub świadczeniu usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, która:
 1. w pierwszym roku rozpoczęcia działalności przekroczyła wysokość obrotów 20 000 zł,
 2. w minionym roku przekroczyła obrót 40 000 zł, w wypadku podmiotów kontynuujących działalność gospodarczą (drugi i kolejne lata prowadzenia działalności).
Czym się różni kasa fiskalna od drukarki fiskalnej?
Kasa fiskalna jest kompletnym systemem do rejestrowania sprzedaży, który może pracować samodzielnie. Drukarka fiskalna nie może pracować samodzielnie. Stanowi ona jedynie fragment systemu sprzedaży, a jej zadaniem jest gromadzenie informacji o obrocie handlowym i rejestrowanie ich w pamięci fiskalnej. Drukarkę fiskalną można stosować jedynie w połączeniu z komputerem PC i oprogramowaniem, które informacje o każdej operacji sprzedaży przesyła w odpowiedni sposób do drukarki fiskalnej, a ta wystawia stosowny paragon fiskalny (system POS).

 

Co to jest pamięć fiskalna urządzenia i kiedy należy ją wymienić?

Pamięć fiskalna urządzenia to zabezpieczony (najczęściej zalany żywicą) element zapamiętujący dane o obrotach. Pamięć fiskalną kasy należy wymienić w przypadku jej zapełnienia lub uszkodzenia. Pojemność pamięci określona w rozporządzeniu wynosi minimum 5 lat.

Czy istnieje obowiązek wykonywania przeglądów technicznych urządzeń fiskalnych?

Tak i wymaga tego Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać urządzenia rejestrujące, oraz stosowania tych urządzeń przez podatników.
Kto dokonuje przeglądów serwisowych?
W świetle obowiązujących przepisów, serwis urządzeń fiskalnych może świadczyć wyłącznie wyznaczona przez producenta firma posiadająca autoryzację i przeszkolenie w zakresie świadczenia serwisu. Każdy serwisant powinien legitymować się identyfikatorem (ze zdjęciem), na którym umieszczona są: data ważności oraz zakres posiadanych uprawnień.
Na czym polega fiskalizacja kasy?
Fiskalizacja jest jednorazową i nieodwracalną operacją polegającą na trwałym zapisie numeru NIP podatnika do modułu fiskalnego. Fiskalizacja powoduje przełączenie kasy w tryb fiskalny, w którym raporty dobowe zawierające sprzedaż dzienną i zapisują się do pamięci fiskalnej. Fiskalizacji dokonuje uprawniony serwisant na wiosek użytkownika kasy. Przeprowadzoną fiskalizację należy w ciągu 7 dni zgłosić do właściwego dla podatnika Urzędu Skarbowego.
Czy należy powiadomić Urząd Skarbowy o zainstalowaniu urządzenia fiskalnego?
Tak. Niezgłoszenie urządzenia fiskalnego do Urzędu Skarbowego w ciagu 7 dni od fiskalizacji urządzenia, może grozić nałożeniem kary.
Jakie są sankcje za niedopełnienie obowiązku zainstalowania urządzenia fiskalnego?
Podatnik, który nie rozpocznie w terminie stosowania kasy rejestrującej, narażony jest na sankcje karne skarbowe. Nieprawidłowości w ewidencjonowaniu sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej są karane tak samo, jak nieprawidłowości w prowadzeniu księgi podatkowej. W wypadku podatników VAT zignorowanie obowiązku posiadania kasy fiskalnej może skutkować dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Jeśli lekarz świadczy jedynie usługi medyczne, nie jest jednak płatnikiem VAT, ponieważ usługi te są zwolnione z podatku VAT. W razie niedopełnienia obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej nie zostanie ukarany dodatkowym zobowiązaniem podatkowym, ale osoba taka odpowiada za przestępstwo skarbowe, a w przypadkach mniejszej wagi – wykroczenie skarbowe. Naruszeniem prawa jest tu nie tylko niezainstalowanie kasy, ale też niedopełnienie obowiązku ewidencjonowania przychodów przy jej użyciu. Grzywna za wykroczenie skarbowe obecnie może być wymierzona w granicach od 131,70 zł do 26340 zł. W sytuacji, gdy w sprawie o wykroczenie skarbowe prowadzone jest postępowanie mandatowe, górna granica grzywny nałożonej mandatem nie może przekroczyć podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (aktualnie 2634 zł). W przypadku przestępstwa skarbowego kwoty te są znacznie wyższe.
Jakie kary mogą zostać nałożone na podmiot, który użytkuje urządzenie fiskalne niezgodnie z obowiązującymi przepisami?
Użytkowanie kasy niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa grozi następującymi konskwencjami: – utrata prawa do odliczenia 90% wartości kasy,
 1. utrata prawa do odliczania od podatku należnego 30% podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług (nie dotyczy osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe)
 2. grzywna do 180 stawek dziennych. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji, ani też przekraczać jej czterystu krotności.
Jakie są obowiązki osoby posiadającej urządzenie fiskalne?
Osoba prowadząca sprzedaż przy użyciu urządzenia fiskalnego ma obowiązek: – wydać oryginał paragonu kupującemu
 1. Na koniec dnia sprzedaży wykonać raport dobowy fiskalny (nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży dnia następnego)
 2. Na koniec miesiąca – wykonać pełny fiskalny raport okresowy (za ten miesiąc)
 3. Zlecać serwisowi wykonanie przeglądu technicznego kasy (co najmniej raz na 24 miesiące)
 4. Przechowywać w odpowiednich warunkach raporty (przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały rozliczone) i kopie paragonów (przez okres 2 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały wydane).
Czy należy wystawić paragon w przypadku gdy klient prosi o wystawienie faktury?
Tak. Wystawiony paragon należy podpiąć do kopii faktury

 

Jak wygląda kontrola urządzenia fiskalnego przez pracownika Urzędu Skarbowego?

Kontrola urządzenia fiskalnego przez pracownika Urzędu Skarbowego polega na sprawdzeniu:
 1. stanu technicznego kasy
 2. nienaruszalności plomb
 3. prawidłowości obsługi klienta (wydawanie paragonów, reklamacje, zwroty)
 4. dobowego raportu fiskalnego
 5. zaprogramowania kasy (nagłówek, nazwy i ceny towarów, przyporządkowanie stawek VAT do towarów)
 6. numeru fabrycznego, unikatowego i ewidencyjnego (po nadaniu nr ewidencyjnego przez U.S. należy zapisać go trwale na obudowie kasy w widocznym miejscu)
 7. książki serwisowej (musi być zawsze przy kasie).